Aktualne dane

Unia Europejska jest jednym z największych na świecie producentów i eksporterów mięsa drobiowego. Wysoka pozycja w ujęciu globalnym jest wynikiem wieloletniej reorganizacji i rozwoju tego sektora, przeprowadzonych w oparciu o wdrożenie i utrzymanie wysokich standardów oraz zintegrowanych systemów produkcji, na terenie całej Wspólnoty. Reformy te mają bezpośrednie przełożenie na rosnącą dynamikę w obszarze produkcji i eksportu europejskiego mięsa drobiowego, jak również wysoką jakość produktów oraz poziom zadowolenia finalnych konsumentów.

Dowodami potwierdzającymi aktywność sektora produkcji drobiowej Unii Europejskiej są aktualne dane statystyczne. W 2017 roku poziom produkcji mięsa drobiowego, w porównaniu do 2016 roku, wzrósł o około 1%, mimo trudnej sytuacji związanej z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w UE na przełomie 2016 i 2017 roku. Według prognoz Komisji Europejskiej, tendencja ta utrzyma się również w kolejnym roku, pozostając na stabilnym poziomie wzrostu powyżej 1%. Podobne rezultaty zostały osiągnięte w obszarze eksportu mięsa drobiowego z Unii Europejskiej. W 2017 roku wzrost eksportu z krajów UE wyniósł również 1%, osiągając poziom 1,663 mln ton. Szczególne zainteresowanie mięsem drobiowym pochodzącym z państw Wspólnoty można zaobserwować w krajach Bliskiego Wschodu, Azji i Afryce Subsaharyjskiej. Według prognoz Komisji Europejskiej, światowy popyt na drób pochodzący z krajów unijnych będzie notował sukcesywny wzrost. [1]

Opis grafu 4.14: Dynamika rozwoju rynku drobiarskiego Unii Europejskiej

Źródło: EU Agricultural Outlook for the Agricultural Markets and Income 2017-2030

Opis tabeli: Poziom eksportu drobiu w Unii Europejskiej

Źródło: Eurostat, DG Agri Dashboard: poultry meat

Opis wykresu: Kluczowi producenci rynku drobiarskiego Unii Europejskiej

Źródło: Eurostat
Źródło: DG AGRI Dashboard: poultry meat; ; last updated 11.04.2018

WIETNAM

Wietnam to jeden z najbardziej perspektywicznych rynków dla współpracy z krajami Unii Europejskiej, gdzie tylko w 2016 roku sektor przemysłu zanotował 7,5% wzrost, a PKB na jednego mieszkańca – 6,2% wzrost. Liczące ponad 94,5 mln mieszkańców państwo sukcesywnie kształci coraz liczniejszą i prężną siłę nabywczą[2]. Znaczenie dla współpracy w obszarze gospodarczym ma również zawarcie obowiązującej od początku 2018 roku umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem, która obejmuje eliminację 99% wszystkich opłat nakładanych na wzajemne transakcje w okresie ponad 10 lat dla UE i siedmiu lat dla Wietnamu.[3] Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój, Wietnam staje się coraz ciekawszym rynkiem eksportowym także dla drobiu. W związku z intensywnie rosnącą konsumpcją i wolnym rozwojem lokalnej produkcji drobiu powstaje nadwyżka popytu, która staje się coraz częściej szansą dla konkurencyjnych przedsiębiorstw europejskich. Według szacunków OECD spożycie mięsa drobiowego wzrośnie w Wietnamie z 14,4 kg/os/rok w 2016 roku do ponad 17,6 kg/os/rok w 2025 roku. O ile prognozowany przez OECD średnioroczny wzrost konsumpcji w najbliższym dziesięcioleciu wyniesie 4% rocznie, o tyle lokalna produkcja będzie rosła średnio w tempie niecałych 2%. Oznacza to, że reszta popytu będzie musiała być zaspokajana z rosnącego importu, którego roczne tempo wzrostu szacuje się na min. 5% w ciągu kolejnych 10 lat.

Opis tabeli: Wielkość eksport drobiu z Unii Europejskiej do Wietnamu w latach 2015-2017

Źródło: http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm

Opis wykresu: Prognozy produkcji, importu i konsumpcji drobiu w Wietnamie do 2021 roku

Źródła: USDA, Economic Research Service 2012 International , prognozy długookresowe do 2021; USDA, Foreign Agricultural Service, oficjalne szacunki USDA; Vietnamnet Business.

 

CHINY

Gospodarka Chin jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek światowych, z rocznym tempem wzrostu PKB 7,5-9%. Dzięki temu PKB per capita wzrósł od 2006 do 2017 roku z poziomu
2 111 USD do 8 583 USD, z prognozą wg. Trading Economics do poziomu 12 543 USD, w 2021 roku[4]. Intensywne zmiany demograficzne – wzrost liczby ludności i tempo urbanizacji, a także wzrost przychodów, rozwój transportu i handlu detalicznego, mają wpływ na intensyfikację współpracy międzynarodowej, w tym obszar wymiany handlowej w sektorze mięsa drobiowego.

Według przewidywań Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA, po spadku produkcji drobiu w 2017 r., produkcja mięsa drobiowego w Chinach w 2018 r. wzrośnie o 700 tys. ton i wyniesie 11,7 mln ton. Konsumpcja drobiu w Chinach będzie rosła w 2018 r., dzięki odzyskaniu zaufania konsumentów do rodzimego drobiu. Jednakże według prognoz USDA, import mięsa drobiowego do Chin w 2018 r. obniży się do 300 tys. ton w związku ze zmniejszeniem dostaw ze strony największego eksportera, czyli Brazylii, która odpowiada za 85% dostaw[5]. Również możliwość eksportu drobiu z państw Unii Europejskiej nadal nie została odblokowana. Zamknięcie rynku chińskiego na drób europejski był związany z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na kontynencie europejskim na przełomie 2016 i 2017 roku. Jednak co istotne, podtyp wirusa, który wystąpił w Europie był odmienny od podtypu wirusa, który zaatakował drób w Chinach, w związku z czym nie stanowił zagrożenia dla ludzi. Jednak w tym sezonie w Unii Europejskiej odnotowano znacznie mniej ognisk grypy ptaków, a w Polsce, będącej największym dostawcą drobiu do Chin w Europie, ostatnie ognisko grypy ptaków stwierdzono w marcu 2017 roku.

Opis tabeli: Najwięksi eksporterzy drobiu do Chin:

Opis tabeli: Wielkość eksport drobiu z Unii Europejskiej do Chin w latach 2015-2017

Źródło: http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm

 

HONGKONG

Hongkong, pomimo niewielkiej powierzchni 1103 km kw., uznawany jest za wzorowy przykład liberalnej gospodarki, odznaczającej się swobodnym przepływem informacji, ludzi, towarów i kapitału, gdzie usługi stanowią 92% PKB. Hongkong to również azjatycki węzeł logistyczny i morski – lider w międzynarodowym transporcie lotniczym i jeden z kluczowych portów kontenerowych na świecie.

Ogólna liczba ludności Hongkongu jest szacowana na 7 mln mieszkańców, charakteryzujących się silnym zapleczem siły nabywczej. Prężnie rozwija się również sektor turystyczny, oferujący obecnie ponad 15 000 restauracji i lokalów., które tylko w 2017 roku odwiedziło 58,5 mln turystów. Z związku z dynamiczną sytuacją demograficzną oraz atrakcyjnymi warunkami prowadzenia wymiany handlowej, Hongkong dominuje w obszarze importu towarów żywnościowych. Aż 95% artykułów spożywczych pochodzi z innych krajów, z czego 90% przeznaczana jest do dalszego reeksportu[6].

Zapotrzebowanie rynkowe dotyczy również mięsa drobiowego, którego spożycie w 2017 wynosiło średnio 39,7 kg na osobę. Już teraz Hongkong jest jednym z kluczowych odbiorców unijnego drobiu obok Arabii Saudyjskiej i Ukrainy. Według prognoz Komisji Europejskiej, sytuacja ta będzie utrzymywała się na przestrzeni kolejnych lat[7]. Istotną kwestią w przypadku relacji handlowych pomiędzy UE a HK jest fakt, że władze weterynaryjne HK uznają regionalizację w odniesieniu do grypy ptaków. W związku z tym, w przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w UE, władze HK nie zamykają możliwości eksportu z całego kraju, a jedynie z określonej jednostki administracyjnej.

Opis tabeli: Wielkość eksport drobiu z Unii Europejskiej do Hongkongu w latach 2015-2017

Źródła: http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm

 

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Kluczową rolę w rozwoju gospodarczym Zjednoczonych Emiratów Arabskich odgrywa wymiana handlowa z zagranicą. W liczącym ok. 9 mln mieszkańców państwie, w relacji do PKB eksport stanowi trwale ok. 70%, a import ponad 51%. W przypadku współpracy gospodarczej z Unią Europejską, wartość importu z obszaru UE jest większa od emirackiego eksportu ponad pięciokrotnie (na przykład w 2016 r. eksport z UE do ZEA wyniósł 45,8 mld EURO, import z ZEA 9,2 mld EURO).

Rynek drobiu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wykazuje się stałym nieznacznym trendem wzrostowym. W 2017 r. krajowa produkcja mięsa drobiowego wyniosła 47 000 ton, co stanowi wzrost o ponad 2 procent w stosunku do roku poprzedniego. Według szacunków Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa produkcja drobiu w 2018 r. pozostanie na poziomie porównywalnym do 2017 r., jako, że nie ma planów otwarcia nowych lub rozbudowy istniejących ferm lub zakładów. W tym kontekście, oferta europejskich producentów, spełniających wymagania jakościowe ZEA, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w sektorze drobiu. Całkowity poziom importu drobiu w ZEA w 2017 roku osiągnął poziom ok. 315.000 ton, a według Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA w 2018 r. wzrośnie do ok. 370.000 ton.

W perspektywie sukcesywnego wzrostu zaludnienia, rozwoju turystyki i sektora HORECA (prawie 75% importowanego drobiu spożywana jest w sektorze gastronomicznym), rynek ZEA stanowi jeden
z bardziej obiecujących rynków zbytu dla importowanego mięsa drobiowego[8].

Opis tabeli: Wielkość eksport drobiu z Unii Europejskiej do
Zjednoczonych Emiratów Arabskich w latach 2015-2017

Źródła: http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm
Źródła wykorzystywane w zakładce:
  • http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm
  • http://www.thepoultrysite.com/reports/?id=3934
  • https://www.msz.gov.pl/pl/p/zz_informatorekonomiczny_pl/azja/zea/
  • http://www.just-food.com/analysis/how-the-vietnam-eu-trade-deal-will-benefit-food-makers_id130845.aspx
  • http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/prognozy-dla-rynku-drobiu-w-chinach-w-2016-r,125548.html
  • http://www.wetgiw.gov.pl
[1] Prezentacja: EU Market Situation for Poultry. Committee for the Common Organisation of the Agricultural Markets, 22 March 2018
[2] Dane General Statistic Office of Vietnam
[3] Źródło: Komisja Europejska
[4] Źródło: Trading Economics
[5] Źródło: USDA
[6] Źródło: Hong Kong Tourism Board
[7] Agriculture, Fisheries and Conservation Department, The Goverment of the Hong Kong Special Administrative Region, Fresh Food Supply & Consumption – reference figures
[8] USDA Foreign Agricultural Service, United Arab Emirates: Poultry and Product Annual 2017

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.