Unia Europejska wspiera kampanie promujące wysokojakościowe produkty rolne.

Aktualne dane

Unia Europejska jest jednym z największych na świecie producentów i eksporterów mięsa drobiowego. Wysoka pozycja w ujęciu globalnym jest wynikiem wieloletniej reorganizacji i rozwoju tego sektora, przeprowadzonych w oparciu o wdrożenie i utrzymanie wysokich standardów oraz zintegrowanych systemów produkcji, na terenie całej Wspólnoty. Reformy te mają bezpośrednie przełożenie na rosnącą dynamikę w obszarze produkcji i eksportu europejskiego mięsa drobiowego, jak również wysoką jakość produktów oraz poziom zadowolenia finalnych konsumentów.

Dowodami potwierdzającymi aktywność sektora produkcji drobiowej Unii Europejskiej są aktualne dane statystyczne. W 2015 roku poziom produkcji mięsa drobiowego, w porównaniu do 2014 roku, wzrósł o około 2,6%, a według prognoz Komisji Europejskiej, tendencja ta utrzyma się również w kolejnym roku, pozostając na stabilnym poziomie wzrostu powyżej 1%. Podobne rezultaty zostały osiągnięte w obszarze eksportu mięsa drobiowego z Unii Europejskiej. W 2015 roku wzrost eksportu z krajów UE wyniósł 3,5%, osiągając poziom 1,4 mln ton.

Szczególne zainteresowanie mięsem drobiowym pochodzące z państwa Wspólnoty można zaobserwować w krajach Bliskiego Wschodu, Azji i Afryce Subsaharyjskiej. Według prognoz Komisji Europejskiej, światowy popyt na drób pochodzący z krajów unijnych będzie notował sukcesywny wzrost.

Untitled-1

Źródło: Short-Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets in 2015 and 2016, Autumn 2015

 

WIETNAM

Wietnam to jeden z najbardziej perspektywicznych rynków dla współpracy z krajami Unii Europejskiej, gdzie tylko w 2014 roku gospodarka zanotowała 6% wzrost, a PKB na jednego mieszkańca – 4,8% wzrost. Liczące ponad 94 mln mieszkańców państwo sukcesywnie kształci coraz liczniejszą i prężną siłę nabywczą.

Znaczenie dla współpracy w obszarze gospodarczym ma również zawarcie obowiązującej od początku 2018 roku umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem, która obejmuje eliminację 99% wszystkich opłat nakładanych na wzajemne transakcje w okresie ponad 10 lat dla Wietnamu i siedmiu lat dla UE. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój, Wietnam staje się coraz ciekawszym rynkiem eksportowym także dla drobiu. W związku z intensywnie rosnącą konsumpcją i wolnym rozwojem lokalnej produkcji drobiu powstaje nadwyżka popytu, która staje się coraz częściej szansą dla konkurencyjnych przedsiębiorstw europejskich.

Według szacunków USDA w latach 2002-2012 nastąpił 79% wzrost konsumpcji drobiu z 4,26 kg/rok per capita w 2002 r. do 7,60 kg/rok per capita w 2012 r. Według prognoz USDA tempo konsumpcji do 2021 roku może wzrosnąć nawet o 37%. W tym samym okresie całkowita lokalna produkcja mięsa drobiowego ma zwiększyć się o 27%, a wielkość importu – aż o 49%.

 

Untitled-2

Źródła: http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm
Opis wykresu: Prognozy produkcji, importu i konsumpcji drobiu w Wietnamie do 2020 roku
Źródła: USDA, Economic Research Service 2012 International , prognozy długookresowe do 2021; USDA, Foreign Agricultural Service, oficjalne szacunki USDA; Vietnamnet Business.

 

CHINY

Gospodarka Chin jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek światowych, z rocznym tempem wzrostu PKB 7,5-9%. Dzięki temu PKB per capita wzrósł od 2004 do 2014 roku z poziomu 1 564 USD do 3 583 USD, z prognozą wg. Trading Economics do poziomu 15 556 USD, w 2020 roku.

Intensywne zmiany demograficzne – wzrost liczby ludności i tempo urbanizacji, a także wzrost przychodów, rozwój transportu i handlu detalicznego, mają wpływ na intensyfikację współpracy międzynarodowej, w tym obszar wymiany handlowej w sektorze mięsa drobiowego.

Według raportu Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA popyt na mięso drobiowe w Chinach wyniesie w 2016 r. 12,7 mln ton. USDA przewiduje również, że o ok. 5% zmniejszy się poziom rodzimej produkcji drobiu w Chinach. W połączeniu z rosnącą siłą nabywczą mieszkańców Chin wynik ten ma wpływ na wzrost zainteresowania importem i konsumpcją drobiu z zagranicy. Według USDA, import mięsa drobiowego do Chin w 2016 r. może wynieść 400 tys. ton, co oznaczałoby w rezultacie wzrost o blisko 50% w stosunku do roku poprzedniego. Dla producentów z Unii Europejskiej, którzy przez ostatnie lata notują sukcesywny wzrost eksportu, informacje te są szansą rozszerzenia zakresu współpracy w sektorze drobiarskim.

Untitled-4

Źródło: raport OECD-FAO: 2014-2023 Agricultural Outlook
Opis tabeli: Wielkość eksport drobiu z Unii Europejskiej do Chin w latach 2011-2014
Źródła: http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm

 

 

HONGKONG

Hongkong, pomimo niewielkiej powierzchni 1103 km kw., uznawany jest za wzorowy przykład liberalnej gospodarki, odznaczającej się swobodnym przepływem informacji, ludzi, towarów i kapitału, gdzie usługi stanowią 92% PKB. Hongkong to również azjatycki węzeł logistyczny i morski – lider w międzynarodowym transporcie lotniczym i jeden z kluczowych portów kontenerowych na świecie.

Ogólna liczba ludności Hongkongu jest szacowana na 7 mln mieszkańców, charakteryzujących się silnym zapleczem siły nabywczej. Prężnie rozwija się również sektor turystyczny, oferujący obecnie ponad 15 000 restauracji i lokalów., które tylko w 2014 roku odwiedziło 61 mln turystów. Z związku z dynamiczną sytuacją demograficzną oraz atrakcyjnymi warunkami prowadzenia wymiany handlowej, Hongkong dominuje w obszarze importu towarów żywnościowych. Aż 95% artykułów spożywczych pochodzi z innych krajów, z czego 90% przeznacza się jest dalszego reeksportu.

Zapotrzebowanie rynkowe dotyczy również mięsa drobiowego, którego spożycie w 2014 wynosiło średnio 37,7 kg na osobę. Już teraz Hongkong jest jednym z kluczowych odbiorców unijnego drobiu obok RPA i Arabii Saudyjska. Według prognoz Komisji Europejskiej, sytuacja ta będzie utrzymywała się na przestrzeni kolejnych lat. Szacunkowy wzrost poziomu eksportu drobiu z UE do 2024 r. określany jest na 24% do 1,6 mln ton, a jego odbiorami będą głównie kraje Bliskiego Wschodu, państwa afrykańskie oraz azjatyckie (zwłaszcza Chiny i Hongkong).

 

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Kluczową rolę w rozwoju gospodarczym Zjednoczonych Emiratów Arabskich odgrywa wymiana handlowa z zagranicą. W liczącym ok. 9 mln mieszkańców państwie, w relacji do PKB eksport stanowi trwale ok. 70%, a import ponad 51%. W przypadku współpracy gospodarczej z Unią Europejską, wartość importu z obszaru UE jest większa od emirackiego eksportu ponad pięciokrotnie (eksport z UE – 42,8 mld EURO, import z UE 8,1 mld EURO).

Całkowita produkcja mięsa drobiowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich osiąga poziom 43 000 ton, a sektor produkcji boryka się z poważnymi wyzwaniami konieczności modernizacji i zwalczaniem chorób. W tym kontekście, oferta europejskich producentów, spełniających wymagania jakościowe ZEA, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w sektorze drobiu. Całkowity poziom importu drobiu w ZEA w 2014 roku osiągnął poziom 370.000 ton, oraz 380.000 ton w roku 2015.

W perspektywie sukcesywnego wzrostu zaludnienia, rozwoju turystyki i sektora HORECA (prawie 75% importowanego drobiu spożywana jest w sektorze gastronomicznym), rynek ZEA stanowi jeden
z bardziej obiecujących rynków zbytu dla importowanego mięsa drobiowego.

 

Untitled-3

Opis tabeli: Wielkość eksport drobiu z Unii Europejskiej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w latach 2011-2014
Źródła: http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm

Źródła wykorzystywane w zakładce:
• http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm
• http://www.thepoultrysite.com/reports/?id=3934
• https://www.msz.gov.pl/pl/p/zz_informatorekonomiczny_pl/azja/zea/
• http://www.just-food.com/analysis/how-the-vietnam-eu-trade-deal-will-benefit-food-makers_id130845.aspx
• http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/prognozy-dla-rynku-drobiu-w-chinach-w-2016-r,125548.html
• http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2625