Unia Europejska wspiera kampanie promujące wysokojakościowe produkty rolne.

Aktualne dane

Unia Europejska jest jednym z największych na świecie producentów i eksporterów mięsa drobiowego. Wysoka pozycja w ujęciu globalnym jest wynikiem wieloletniej reorganizacji i rozwoju tego sektora, przeprowadzonych w oparciu o wdrożenie i utrzymanie wysokich standardów oraz zintegrowanych systemów produkcji, na terenie całej Wspólnoty. Reformy te mają bezpośrednie przełożenie na rosnącą dynamikę w obszarze produkcji i eksportu europejskiego mięsa drobiowego, jak również wysoką jakość produktów oraz poziom zadowolenia finalnych konsumentów.

Dowodami potwierdzającymi aktywność sektora produkcji drobiowej Unii Europejskiej są aktualne dane statystyczne. W 2015 roku poziom produkcji mięsa drobiowego, w porównaniu do 2014 roku, wzrósł o około 2,6%. Z prognoz Komisji Europejskiej wynika natomiast, że w pierwszym półroczu 2016 r. produkcja mięsa drobiu w UE wzrosła w skali roku już o 6%. Według prognoz w całym 2016 r. przewidywany jest 4% wzrost produkcji w stosunku do roku ubiegłego, która ma wynieść 14,3 mln ton. Ekspansję sektora drobiowego można tłumaczyć relatywnie niskimi cenami pasz. Jeżeli chodzi natomiast o 2017 r., to unijna produkcja drobiu będzie mniej dynamiczna – ma wzrosnąć o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego i wynieść 14,5 mln ton.

Komisja Europejska estymuje, że w całym 2016 roku przeciętna konsumpcja drobiu na jednego mieszkańca UE wyniosła prawdopodobnie 26,8 kg i była o 3% wyższa niż w 2015 r. Jednak spodziewa się, że w 2017 r. spożycie drobiu w UE wzrośnie w mniejszym stopniu, bo tylko o 1% do 27,1 kg w stosunku do roku 2016. Przyczyną jest coraz większe nasycenie rynku.

Ze względu na powyższe prognozy warto przyjrzeć się bliżej rynkom Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki Subsaharyjskiej, które wykazują duże zainteresowanie mięsem drobiowym pochodzącym z państw Wspólnoty. Według prognoz Komisji Europejskiej, światowy popyt na drób pochodzący z krajów unijnych będzie notował sukcesywny wzrost.

Źródło:  Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w pierwszym półroczu 2016 r. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU).

 

WIETNAM

Wietnam to jeden z najbardziej perspektywicznych rynków dla współpracy z krajami Unii Europejskiej, gdzie tylko w 2014 roku gospodarka zanotowała 6% wzrost, a PKB na jednego mieszkańca – 4,8% wzrost. W 2015 roku PKB wzrósł najmocniej od 5 lat – o 6,68%. Wietnam jest obecnie jedną z najszybciej rosnących gospodarek południowo wschodniej Azji a import tego państwa zwyżkował w 2015 roku o 12%. Liczące ponad 94 mln mieszkańców państwo sukcesywnie kształci coraz liczniejszą i prężną siłę nabywczą.

Znaczenie dla współpracy w obszarze gospodarczym ma również zawarcie obowiązującej od początku 2018 roku umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem, która obejmuje eliminację 99% wszystkich opłat nakładanych na wzajemne transakcje w okresie ponad 10 lat dla Wietnamu i siedmiu lat dla UE. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój, Wietnam staje się coraz ciekawszym rynkiem eksportowym także dla drobiu. W związku z intensywnie rosnącą konsumpcją i wolnym rozwojem lokalnej produkcji drobiu powstaje nadwyżka popytu, która staje się coraz częściej szansą dla konkurencyjnych przedsiębiorstw europejskich.

Według szacunków USDA w ostatnich latach 2002 – 2012 nastąpił 79% wzrost konsumpcji drobiu. Według prognoz USDA od 2012 roku tempo konsumpcji do 2021 roku może wzrosnąć nawet o 37%. W tym samym okresie całkowita lokalna produkcja mięsa drobiowego ma zwiększyć się o 27%, a wielkość importu – aż o 49%.

 


Opis wykresu: Wielkość eksportu drobiu z Unii Europejskiej do Wietnamu w roku 2015

Źródła: http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm

USDA, Economic Research Service 2012 International , prognozy długookresowe do 2021;

USDA, Foreign Agricultural Service, oficjalne szacunki USDA; Vietnamnet Business.
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/gospodarka-wietnamu-wciaz-komunistyczna-ale,139,0,1987211.html

 

CHINY

Gospodarka Chin jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek światowych, z rocznym tempem wzrostu PKB 7,5-9%. Dzięki temu PKB per capita wzrósł od 2004 do 2014 roku z poziomu 1 564 USD do 3 583 USD, z prognozą wg. Trading Economics do poziomu 15 556 USD, w 2020 roku.

Intensywne zmiany demograficzne – wzrost liczby ludności i tempo urbanizacji, a także wzrost przychodów, rozwój transportu i handlu detalicznego, mają wpływ na intensyfikację współpracy międzynarodowej, w tym obszar wymiany handlowej w sektorze mięsa drobiowego.

Według raportu Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA[1]popyt na mięso drobiowe w Chinach miał wynieść w 2016 r. 12,7 mln ton. USDA przewiduje również, że o ok. 5% zmniejszyć się miał poziom rodzimej produkcji drobiu w Chinach. W połączeniu z rosnącą siłą nabywczą mieszkańców Chin wynik ten ma wpływ na wzrost zainteresowania importem i konsumpcją drobiu z zagranicy. Według USDA, Chiny mogły w 2016 roku zwiększyć import mięsa drobiowego o 31% w stosunku do 2015 roku (do 350 tys ton). W 2017 roku może on natomiast wzrosnąć o 79% (również w stosunku do 2015 roku) i wynieść 450 tys ton. O tym, że handel z państwem środka  będzie opłacalny świadczą też analizy FAO, z których wynika, że w 2025 r. chiński import drobiu wyniesie 530 tys. ton[2]. Dla producentów z Unii Europejskiej, którzy przez ostatnie lata notują sukcesywny wzrost eksportu, informacje te są szansą rozszerzenia zakresu współpracy w sektorze drobiarskim.

[1] http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/chinski-import-miesa-drobiowego-w-2016-i-2017-r,133038.html

[2] http://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/drob/ptasia-grypa-i-produkcja-drobiu,206.htm

 


Opis tabeli:  Wielkość eksport drobiu z Unii Europejskiej do Chin w roku 2015

 

 

HONGKONG

Hongkong, pomimo niewielkiej powierzchni 1103 km kw., uznawany jest za wzorowy przykład liberalnej gospodarki, odznaczającej się swobodnym przepływem informacji, ludzi, towarów i kapitału, gdzie usługi stanowią 92% PKB. Hongkong to również azjatycki węzeł logistyczny i morski – lider w międzynarodowym transporcie lotniczym i jeden z kluczowych portów kontenerowych na świecie.

Ogólna liczba ludności Hongkongu jest szacowana na 7 mln mieszkańców, charakteryzujących się silnym zapleczem siły nabywczej. Prężnie rozwija się również sektor turystyczny, oferujący obecnie ponad 15 000 restauracji i lokalów, które tylko w 2014 roku odwiedziło 61 mln turystów. W związku z dynamiczną sytuacją demograficzną oraz atrakcyjnymi warunkami prowadzenia wymiany handlowej, Hongkong dominuje w obszarze importu towarów żywnościowych. Aż 95% artykułów spożywczych pochodzi z innych krajów, z czego 90% przeznaczane jest do reeksportu.

Zapotrzebowanie rynkowe dotyczy również mięsa drobiowego, którego spożycie w 2014 r. wynosiło średnio 37,7 kg na osobę. Już teraz Hongkong jest jednym z kluczowych odbiorców unijnego drobiu obok RPA i Arabii Saudyjskiej. Wzrost eksportu mięsa drobiowego z UE do Hongkongu w pierwszych 7 miesiącach  2016 roku stanowił jedną z najwyższych notowanych w ostatnich latach wartości i wyniósł 33%.  Komisja Europejska zakłada pozytywne prognozy dotyczące eksportu do Hongkongu również na kolejne lata. Szacunkowy wzrost poziomu eksportu drobiu z UE od 2014 r. do 2024 r. określany jest na 24% do 1,6 mln ton, a jego odbiorcami będą głównie kraje Bliskiego Wschodu, państwa afrykańskie oraz azjatyckie (zwłaszcza Chiny i Hongkong).

Źródło:

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/short-term-outlook/pdf/2016-10_en.pdf

 

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Kluczową rolę w rozwoju gospodarczym Zjednoczonych Emiratów Arabskich odgrywa wymiana handlowa z zagranicą. W liczącym ok. 9 mln mieszkańców państwie, w relacji do PKB eksport stanowi trwale ok. 70%, a import ponad 51%. W przypadku współpracy gospodarczej z Unią Europejską, wg stanu na rok 2015: wartość importu z obszaru UE jest większa od emirackiego eksportu ponad pięciokrotnie (eksport z UE – 42,8 mld EURO, import z UE 8,1 mld EURO)[1].

Całkowita produkcja mięsa drobiowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich osiąga poziom 43 000 ton, a sektor produkcji boryka się z poważnymi wyzwaniami konieczności modernizacji i zwalczaniem chorób. W tym kontekście, oferta europejskich producentów, spełniających wymagania jakościowe ZEA, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w sektorze drobiu, tym bardziej, że według badań i analiz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa  import w 2016 r. miał być większy niż przed rokiem. Całkowity poziom importu drobiu w ZEA w 2014 roku osiągnął poziom 360.000 ton, 365.000 ton w roku 2015 oraz 370 000 ton w 2016 r. Może to się wiązać z wzrastającą w ostatnich latach konsumpcją, która wg szacunków OAA Estimates and International Trade Center Data osiąga w ZEA przyrosty rzędu 1% rocznie i takie też przyrosty spodziewane są na kolejne lata.

W perspektywie sukcesywnego wzrostu zaludnienia, rozwoju turystyki i sektora HORECA (prawie 75% importowanego drobiu spożywana jest w sektorze gastronomicznym), rynek ZEA stanowi jeden z bardziej obiecujących rynków zbytu dla importowanego mięsa drobiowego.

[1] http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/azja/zea/

 

 

Opis tabeli: Wielkość eksport drobiu z Unii Europejskiej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w roku 2015
Źródła: http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm

 

Źródła wykorzystywane w zakładce:

http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm

http://www.thepoultrysite.com/reports/?id=3934

https://www.msz.gov.pl/pl/p/zz_informatorekonomiczny_pl/azja/zea/

http://www.just-food.com/analysis/how-the-vietnam-eu-trade-deal-will-benefit-food-makers_id130845.aspx

http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/prognozy-dla-rynku-drobiu-w-chinach-w-2016-r,125548.html

http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2625

http://www.ppr.pl/wiadomosci/nowe-prognozy-fao-dla-swiatowego-rynku-drobiu

http://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/drob/ptasia-grypa-i-produkcja-drobiu,206.html

http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/chinski-import-miesa-drobiowego-w-2016-i-2017-r,133038.html

Raport OECD-FAO: 2014-2023 Agricultural Outlook

http://www.avec-poultry.eu/system/files/archive/new-structure/avec/Annual_Report/2016/AR%201-52%20%2817-08-16%29%20BAT_0.pdf

http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm

USDA, Economic Research Service 2012 International , prognozy długookresowe do 2021; USDA, Foreign Agricultural Service, oficjalne szacunki USDA; Vietnamnet Business.
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/gospodarka-wietnamu-wciaz-komunistyczna-ale,139,0,1987211.html

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/short-term-outlook/pdf/2016-10_en.pdf