Wymagania dotyczące importu

Import mięsa drobiowego z krajów Unii Europejskiej opiera się na porozumieniach handlowych, zawartych pomiędzy Wspólnotą, a poszczególnymi krajami trzecimi. Umowy respektują zarówno przepisy unijne, jak i szereg wymagań obowiązujących w odpowiednich krajach trzecich. Do instytucji odpowiedzialnych za opracowanie zasad i wymagań należą między innymi: na poziomie unijnym – Komisja Europejska, na poziomach poszczególnych krajów Unii Europejskiej –  służby weterynaryjne, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Handlu, czy Ministerstwa Współpracy Międzynarodowej. Porozumienia te stanowią w dużej mierze zbiór zasad wspólnych dla obszarów współpracy z krajami Unii Europejskiej, uwzględniając w swoich założeniach jednak specyfikę i akty prawne poszczególnych państw, z którymi te umowy są zawierane.

W przypadku importu żywności z danego państwa członkowskiego należy sprawdzić na stronach internetowych władz weterynaryjnych tego kraju, czy w przypadku określonego produktu jego zasady nie są regulowane porozumieniami zawieranymi dwustronnie pomiędzy władzami kraju importera
a władzami kraju eksportera.

Ogólne zasady dla importerów mięsa drobiowego z krajów UE:

 • Wszystkie produkty drobiowe przeznaczone zarówno na rynek Wspólnoty jak i eksportowane poza granice UE muszą być wyprodukowane zgodnie z obowiązującym prawem europejskim, potwierdzającym wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny jak również spełnienie norm jakościowych oraz zasad poszanowania dobrostanu zwierząt i środowiska naturalnego. Poświadczenia, w postaci weterynaryjnych świadectw eksportowych, są obowiązkowe przy eksporcie żywności poza obszar UE i są kontrolowane przez wyznaczone instytucje krajów importujących, w procesie przyznawania licencji na dystrybucję produktu.
 • Do eksportu mięsa drobiowego z krajów UE do krajów trzecich upoważnione są wyłącznie zakłady posiadające uprawnienia eksportowe. Podlegają one stałemu nadzorowi służb weterynaryjnych danego państwa członkowskiego UE, a także regularnym audytom organów kontrolnych Unii Europejskiej (eksperci z DG SANTE) oraz odpowiednich służb krajów importujących mięso drobiowe z krajów Wspólnoty.
 • Przed nawiązaniem współpracy z producentem mięsa w UE, importer powinien zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi przepisów prawnych i celnych dedykowanych obszarowi mięsa drobiowego na rynek kraju docelowego. Informacje te są ogólnodostępne oraz aktualizowane na bieżąco, na stronie internetowej Komisji Europejskiej, w zakładce dedykowanej współpracy handlowej (link do strony internetowej: madb.europa.eu). Odwiedzający stronę mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi m.in.: ogólnych warunków współpracy i porozumień gospodarczych, sektora artykułów spożywczych, w tym produktów mięsnych, etykietowania, odprawy celnej, ceł, czy obowiązkowych certyfikatów.
 • Szczegółowe informacje dotyczące podstawowych zasad eksportu mięsa drobiowego z UE do krajów trzecich, w tym: listy zakładów zatwierdzonych do eksportu do danego kraju, dokumenty które muszą towarzyszyć przesyłce, w tym wzory świadectw zdrowia, jak również regulacje rolno-spożywcze czy wymagania danego rynku, dostępne są również na stronach internetowych służb weterynaryjnych poszczególnych krajów Wspólnoty. Dokumenty te stanowią podstawę nawiązania współpracy handlowej pomiędzy producentem z UE i importerem mięsa.
 • Eksport produktów spożywczych z krajów UE, w tym produktów drobiowych, może podlegać opłatom celnym, których wysokość regulowana jest zgodnie z obowiązującym prawem i może ulegać zmianie w wyniku nawiązywania porozumień gospodarczych.
 • Eksporterzy z krajów UE mają obowiązek poświadczenia zgodności swoich produktów
  z obwiązującymi na terenie krajów trzecich przepisami dotyczącymi takich obszarów jak: normy produktowe, higiena i bezpieczeństwo produkcji, standardów zakładów produkcyjnych. Ponadto, dodatkową gwarancją bezpieczeństwa i jakości eksportowanych produktów jest poświadczenie składane przez służby weterynaryjne danego państwa członkowskiego na świadectwie zdrowia towarzyszącemu danemu produktowi.
 • Produkty eksportowane z krajów UE podlegają szczegółowym kontrolom celnym, w tym monitoringowi łańcuchów produkcji oraz zgodności z etykietami. Zakres kontroli jest określany na podstawie prawa danego kraju importującego.
 • W przypadku wystąpienia określonych chorób zakaźnych u zwierząt oraz innych zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na jakość zdrowotną żywności lub zdrowie obywateli kraju importującego europejski drób, kraj trzeci może wprowadzić tymczasowy lub całkowity zakaz importu dla danego segmentu wyrobów spożywczych.

Warunki importu mięsa drobiowego do Chin:

 • Mięso drobiowe może być importowane tylko od eksporterów zarejestrowanych w odpowiednim urzędzie odpowiedzialnym za jakość żywności importowanej do Chin (dawniej AQSIQ – od marca 2018 r. AQSIQ zostało włączone w struktury nowo powołanego urzędu – SMRA ). Ponadto, produkty mogą pochodzić wyłącznie z zakładów zatwierdzonych przez chiński urząd CNCA oraz znajdować się na listach prowadzonych przez ten urząd. Władze weterynaryjne kraju eksportującego muszą potwierdzić również zgodność zakładu produkcyjnego oraz produktu z odpowiednimi wymogami sanitarnymi, weterynaryjnymi i jakościowymi oraz że produkty pochodzą z obszarów wolnych od chorób zakaźnych zwierząt.
 • Eksporter ma obowiązek przedstawić szczegółowy proces produkcji, w tym zezwolenia na stosowanie niektórych dodatków do żywności.
 • Przesyłki zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego podlegają szczegółowej kontroli
  w punkcie celnym, w tym w zakresie obowiązkowych świadectw weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego. Aktualnie nie ma ustalonego jednolitego wzoru świadectwa zdrowia dla drobiu pomiędzy UE a Chinami. Poszczególne państwa członkowskie uzgodniły taki wzór we własnym zakresie. Możliwy jest również wymóg posiadania świadectwa analizy składu tego sektora produktów.
 • Importowane produkty spożywcze, w tym wyroby mięsne zostają poddane ocenie pod kątem spełniania chińskich standardów jakości i bezpieczeństwa przez specjalną komisję i mogą zostać wprowadzone do obiegu dopiero po wydaniu odpowiedniej licencji.
 • Importerzy żywności są zobowiązani do prowadzenia dokładnej dokumentacji na temat przywozu
  i sprzedaży produktów, w tym szczegółowych danych europejskiego eksportera. Wspomniane dokumenty muszą być przechowywane przez okres co najmniej sześciu miesięcy po upływie okresu ważności danego produktu.
 • Wszystkie produkty spożywcze importowane do Chin, które nie są przepakowywane w Chinach, muszą podlegać etykietowaniu w języku chińskim, zgodnie ze stosownymi wymogami prawa chińskiego.

Warunki importu mięsa drobiowego do Hongkongu:

 • W przypadku nawiązywania współpracy handlowej z Hongkongiem, charakteryzującym się zwolnieniem z większości opłat celnych, należy pamiętać o zachowaniu limitów czasowych obowiązujących w Hongkongu oraz wypełnieniu szeregu procedur rejestracji elektronicznej i papierowej, dedykowanych kontroli celnej.
 • Produkty pochodzenia zwierzęcego importowane do Hongkongu muszą spełniać szereg wymagań weterynaryjnych i celnych, określonych przez odpowiednie organy. Pomimo, że Hongkong nie stosuje ograniczeń taryfowych dla większości produktów, należy pamiętać i sprawdzić odpowiednio wcześniej aktualne dane dotyczące ewentualnych ceł dla importowanych artykułów.
 • Importerzy mięsa drobiowego mają obowiązek rejestracji oraz uzyskania licencji importowej w Departamencie ds. Higieny Żywności i Środowiska Hongkongu.
 • W Hongkongu nie funkcjonuje centralny organ, sprawujący władze nad normami i standardami dla artykułów spożywczych. Większość zasad obowiązujących na tym rynku stanowią reguły prawa międzynarodowego. Przed rozpoczęciem współpracy handlowej należy jednak dokładnie zapoznać się z obowiązującymi wymogami, ponieważ w niektórych przypadkach w Hongkongu stosuje się indywidualne normy jakościowe.
 • Jednym z podstawowych warunków zezwolenia handlu artykułami spożywczymi jest konieczność wykazania, że dany produkt spełnia określone warunki pod względem zdrowotności, braku substancji dodatkowych obecnych w składzie, czy restrykcyjnych warunków pakowania. Każdej przesyłce mięsa drobiowego musi towarzyszyć weterynaryjne świadectwo zdrowia, w którym władze weterynaryjne kraju eksportującego poświadczają spełnianie wszelkich wymagań określonych w takim świadectwie. Podobnie, jak w przypadku Chin, również i w przypadku Hongkongu nie ma ustalonego jednolitego wzoru świadectwa zdrowia dla drobiu pomiędzy UE a HK. Poszczególne państwa członkowskie uzgodniły taki wzór we własnym zakresie. Władze mają prawo do losowych kontroli składu i jakości produktów importowanych na teren Hongkongu.

Warunki importu mięsa drobiowego do Wietnamu:

 • Zarówno eksportowane produkty, jak i zakłady w których zostały wytworzone muszą spełniać szereg wymogów m.in. z zakresu sanitarnego i higienicznego, poświadczających warunki bezpieczeństwa produkowanej żywności.
 • Produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego mogą być importowane wyłącznie z zakładów położonych w Unii Europejskiej, które zostały zarejestrowane i znajdują się na liście prowadzonej w odpowiednim Departamencie (NAFIQAD) Wietnamskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Deklaracje celne przywozowe powinny być składane z wyprzedzeniem minimum 30 dni. Przed złożeniem deklaracji należy zapoznać się z obowiązującymi wymogami, ponieważ w przypadku niektórych produktów niezbędne są również takie dokumenty jak: faktury, świadectwa pochodzenia i zezwoleń na przywóz lub pozwolenia wydane przez właściwe organy.
 • Importowanym produktom pochodzenia zwierzęcego muszą towarzyszyć weterynaryjne świadectwa zdrowia, w których oprócz szczegółowych danych dotyczących samej przesyłki i transportu, które są wypełniane przez eksportera, znajduje się oświadczenie urzędowego lekarza weterynarii kraju wysyłającego m.in. dotyczące braku występowania określonych chorób zakaźnych zwierząt oraz zapewniające o wysokiej jakości zdrowotnej produktu. Podobnie, jak w przypadku pozostałych dwóch krajów, również i w przypadku Wietnamu nie ma ustalonego jednolitego wzoru świadectwa zdrowia dla drobiu pomiędzy UE a Wietnamem. Poszczególne państwa członkowskie uzgodniły taki wzór we własnym zakresie.
 • Wszystkie towary wwożone do Wietnamu mogą być przedmiotem kontroli przed ich ostatecznym dopuszczeniem na rynek wietnamski – zarówno dokumenty towarzyszące przesyłce, jak i same produkty, łącznie z pobieraniem próbek do analiz. W przypadku mięsa drobiowego, władze Wietnamu mogą wymagać od importerów dodatkowych dokumentów: certyfikatu potwierdzającego standardy produktu, certyfikatu kontroli higieny i bezpieczeństwa w zakładzie, certyfikatu bezpieczeństwa żywności i standardów higieny oraz tabeli standardów obowiązujących w zakładzie.

W relacjach handlowych z Wietnamem niezwykle istotnym jest fakt podpisania pod koniec 2015 r. porozumienia o wolnym handlu (FTA) pomiędzy Unią Europejską a Wietnamem. Dzięki liberalizacji handlu, m.in. poprzez zniesienie barier taryfowych i pozataryfowych import produktów, w tym mięsa drobiowego z pewnością znacząco wzrośnie. Umowa EVFTA weszła w życie w 2018 r. i od tej daty w ciągu 10 lat zliberalizowany będzie handel w zakresie 99% dóbr i usług, w tym mięsa drobiowego.

Warunki importu mięsa drobiowego do Zjednoczonych Emiratów Arabskich:

 • Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Zmian Klimatu i Środowiska, na terytorium ZEA dopuszczony jest import mięsa drobiowego ze wszystkich zakładów, które są zatwierdzone przez właściwe władze weterynaryjne do handlu na rynku Wspólnoty.
 • Procesy rejestracji produktów spożywczych, w tym mięsa drobiowego, mogą odbywać się poprzez elektroniczny system rejestracji poprzez stronę internetową Emirackiego Ministerstwa Zmian Klimatu i Środowiska (MOCCAE) Większość procesów związanych z importem odbywa się w ZEA w systemie elektronicznym.
 • Przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego podlegają kontroli weterynaryjnej w urzędzie celnym, którym muszą towarzyszyć odpowiednie świadectwa zdrowia i dokumenty, w tym certyfikat halal.
 • Producenci zagraniczni eksportujący mięsne produkty do ZEA muszą wykazać, że dany zakład jest kontrolowany i zatwierdzony zgodnie z islamskimi zasadami halal przez akredytowany przez władze ZEA związek wyznaniowy.
 • Dane licencyjne wszystkich importerów, a także firm krajowych, upoważnionych przedstawicieli i magazynów dostępne są w odpowiednim systemie elektronicznym ZEA.
 • Przywóz towarów pochodzących lub wytwarzanych we współpracy z Izraelem jest surowo zabroniony.

 

Źródła:

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.