Unia Europejska wspiera kampanie promujące wysokojakościowe produkty rolne.

Europejskie standardy produkcji

Nadrzędnym założeniem polityki rolnej w Unii Europejskiej jest ochrona zdrowia konsumenta w łańcuchu rolno-spożywczym, obejmującym wszystkie etapy produkcji żywności – od hodowli, po transport, ubój, pakowanie i konsumpcję. Jej zasady opierają się na 3 kluczowych filarach:

  1. zapewnienie, aby żywność i pasza dla zwierząt były bezpieczne i miały wysoką wartość odżywczą;
  2. zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz ochrony roślin;
  3. zapewnienie dokładnych i przejrzystych informacji o pochodzeniu, składzie i etykietowaniu oraz wykorzystaniu żywności;

Pod kątem realizacji tych założeń, europejski sektor drobiarski charakteryzuje się niezwykle restrykcyjnymi zasadami, opartymi na wymaganiach unijnej polityki rolnej oraz włączanych w jej ramach systemach, wspierających standaryzację wysokich norm jakościowych i bezpieczeństwa. Jednymi z kluczowych elementów umożliwiających pełną transparentność łańcucha produkcji na terenie UE jest obowiązkowy system identyfikacji drobiu oraz stała kontrola ze strony służb weterynaryjnych, które gwarantują odpowiedni poziom nadzoru nad zwierzętami, już od momentu doboru rasy drobiu.

Standaryzacja procesów produkcji dotyczy przede wszystkim zakładów drobiarskich, a także związanych z nimi zasad chowu, żywienia czy prowadzonej dokumentacji. Wszystkie zakłady przemysłu spożywczego na terenie UE mają obowiązek wdrażania rozwiązań, wśród których do najbardziej znanych należą: Good Manufacture Practice (GMP), Good Hygienic Practice (GHP), Sanitary Performance Standards (SPS), Hazard Critical Control Points (HACCP), International Organization for Standarization (ISO). Dodatkowo, w celu usprawnienia zarządzania jakością i gwarancji pełnego bezpieczeństwa, producenci stosują fakultatywne systemy kontroli, którego przykładem jest QAFP (Quality Assurance for Food Products). Podstawą wszystkich tych systemów jest kompleksowe zarządzanie jakością i aspektami bezpieczeństwa oraz higieny, a także nadzór i stała kontrola łańcucha produkcyjnego.  W przypadku systemu QAFP normami są objęte etapy produkcji począwszy od hodowli, żywienia zwierząt i warunków ich chowu, poprzez ubój, rozbiór, przetwórstwo, transport, konfekcjonowanie i pakowanie, skończywszy na magazynowaniu i sprzedaży. Dzięki systemowi wzajemnych powiązań następujących po sobie działań, zostaje w dużym stopniu wyeliminowane ryzyko ewentualnych konsekwencji niekorzystnych zdarzeń w całości procesu produkcji.

Wdrożenie systemowych regulacji ma bezpośrednie przełożenie na takie elementy fermy jak: kontrola sanitarno-higieniczna na każdym etapie produkcji, zapewnienie odpowiednich warunków chowu, takich jak wentylacja i oświetlenie oraz odpowiednie instalacje wodno-kanalizacyjnych, jakość i czystość użytych surowców i komponentów gotowego produktu, czy identyfikacja ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności, a także kontrola nad jakością i pochodzeniem surowców.

Stosowane na terenie Unii Europejskiej systemy jakości i standardy produkcji, wspomagane regularnymi kontrolami lokalnych izb weterynaryjnych, odpowiedzialnych za monitoring stanu zdrowia fermy, gwarantują pełną identyfikację każdej partii drobiu „od pola do stołu”, zgodnie z przestrzeganą na terenie krajów Wspólnoty transparentnością systemów produkcji.
Obok szeregu przepisów związanych z infrastrukturą, właściciele ferm zobligowani są do dbałości o dobrostan zwierząt w całym procesie produkcji, poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasad dotyczących ich przetrzymywania, stosowanych pasz, uboju i transportu. Poszczególne etapy chowu odbywają się w higienicznych warunkach, zgodnych z przyjętymi normami unijnymi, które obejmują, m. in.

  • całkowity zakaz dodawania do paszy antybiotyków, hormonów, czy stymulatorów wzrostu;
  • humanitarne traktowanie zwierząt i zapewnienie im godnych warunków chowu, w tym dostarczanie pełnowartościowej paszy oraz stosowanie restrykcyjnych warunków sanitarnych wewnątrz fermy;
  • optymalizację czasu transportu zwierząt do ubojni, co pozwala na redukcję stresu przedubojowego;
  • stałą kontrolę dobrostanu zwierząt oraz prowadzenie dokumentacji związanej z każdym etapem chowu.

Dodatkową gwarancję dostarczenia konsumentom wysokiej jakości mięsa stanowi system hermetycznego pakowania oraz etykietowania produktów pochodzących z UE. Poprzez zastosowanie metod opakowań próżniowych lub technologii MAP ogranicza się kontakt z drobnoustrojami, pozwalając na wydłużenie okresu przydatności bez dodatków konserwantów, przy zachowaniu odpowiedniej struktury i zapachu mięsa.

W przypadku transportu na duże odległości funkcję gwarancji świeżości i jakości kulinarnej mięsa stanowi odpowiedni proces mrożenia. Wszystkie procesy odbywają się w środowisku minimalizującym ryzyko kontaktu z bakteriami i zanieczyszczeniami. Z kolei etykieta, umieszczona na opakowaniu mięsa wyprodukowanego na terenie UE, dostarcza konsumentowi szeregu informacji, na temat procesu i warunków produkcji, czy kontroli weterynaryjnych. Dopiero tak przygotowany produkt, zostaje dostarczony do sprzedaży.

Zgodnie z europejskimi standardami produkcji, odbiorca zawsze powinien otrzymać powtarzalny produkt wysokiej jakości. Dzięki ujednoliceniu zasad i transparentności procesów w całym łańcuchu produkcyjnym, zyskuje on również gwarancję bezpieczeństwa produkcji oraz ma pełną informację na temat źródeł jego pochodzenia. Stosowanie w produkcji drobiu systemu jakości QAFP zapewnia dodatkową gwarancję stałej, wysokiej jakości produktu finalnego, jego bezwzględnego bezpieczeństwa i walorów smakowych.