Europejski drób

Europejskie standardy produkcji

Nadrzędnym założeniem polityki rolnej w Unii Europejskiej jest ochrona zdrowia konsumenta w łańcuchu rolno-spożywczym, obejmującym wszystkie etapy produkcji żywności – od hodowli, po transport, ubój, pakowanie i konsumpcję. Jej zasady opierają się na 3 kluczowych filarach:

  1. zapewnienie, aby żywność i pasza dla zwierząt były bezpieczne i miały wysoką jakość;
  2. zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz ochrony roślin;
  3. zapewnienie dokładnych i przejrzystych informacji dla konsumenta, m. in. o pochodzeniu, i składzie, czy sposobie przechowywania żywności;

Pod kątem realizacji tych założeń, europejski sektor drobiarski charakteryzuje się niezwykle restrykcyjnymi zasadami, opartymi na wymaganiach unijnej polityki rolnej oraz włączanych w jej ramach dodatkowych systemach, wspierających standaryzację wysokich norm jakościowych i bezpieczeństwa. Jednymi z kluczowych elementów umożliwiających pełną transparentność łańcucha produkcji na terenie UE jest obowiązkowy system identyfikacji drobiu oraz stała kontrola ze strony służb weterynaryjnych, które gwarantują odpowiedni poziom nadzoru nad produkcją zwierzęcą, już od momentu zniesienia jaja.

Gęś - europejski dróbStandaryzacja procesów produkcji dotyczy przede wszystkim zakładów drobiarskich, a także związanych z nimi zasad chowu, żywienia czy prowadzonej dokumentacji. Wszystkie zakłady przemysłu spożywczego na terenie UE mają obowiązek wdrażania rozwiązań, wśród których do najbardziej znanych należą: Good Manufacture Practice (GMP), Good Hygiene Practice (GHP), Sanitary Performance Standards (SPS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), International Organization for Standarization (ISO).  Dodatkowo, w celu usprawnienia zarządzania jakością i gwarancji pełnego bezpieczeństwa, producenci stosują fakultatywne systemy kontroli, którego przykładem jest QAFP (Quality Assurance for Food Products). Ich podstawą jest kompleksowe zarządzanie jakością i aspektami bezpieczeństwa oraz higieny, a także nadzór i stała kontrola łańcucha produkcyjnego. Ich wdrożenie ma bezpośrednie przełożenie na takie elementy fermy jak: kontrola sanitarno-higieniczna na każdym etapie produkcji, zapewnienie odpowiednich warunków chowu, takich jak wentylacja i oświetlenie oraz odpowiednie instalacje wodno-kanalizacyjne, jakość i czystość użytych surowców i komponentów gotowego produktu, czy identyfikacja ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności, a także kontrola nad jakością i pochodzeniem surowców.

Stosowane na terenie Unii Europejskiej systemy jakości i standardy produkcji, wspomagane regularnymi kontrolami lokalnych służb weterynaryjnych, gwarantują pełną identyfikację każdej partii drobiu w myśl zasady „od pola do stołu”, zgodnie z przestrzeganą na terenie krajów Wspólnoty transparentnością systemów produkcji.

Obok szeregu przepisów związanych z infrastrukturą, właściciele ferm zobligowani są do dbałości
o dobrostan zwierząt w całym procesie produkcji, poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasad dotyczących ich utrzymywania, stosowanych pasz, uboju i transportu. Poszczególne etapy chowu odbywają się w higienicznych warunkach, zgodnych z przyjętymi normami unijnymi, które obejmują, m. in.

  • całkowity zakaz dodawania do paszy antybiotyków, hormonów, czy antybiotykowych stymulatorów wzrostu;
  • humanitarne traktowanie zwierząt i zapewnienie im godnych warunków chowu, w tym dostarczanie pełnowartościowej paszy oraz stosowanie restrykcyjnych warunków sanitarnych wewnątrz fermy;
  • optymalizację czasu transportu zwierząt do ubojni, co pozwala na redukcję stresu przedubojowego;
  • stałą kontrolę dobrostanu zwierząt oraz prowadzenie dokumentacji związanej z każdym etapem chowu.

Dodatkową gwarancję dostarczenia konsumentom wysokiej jakości mięsa stanowi system hermetycznego pakowania oraz etykietowania produktów pochodzących z UE. Poprzez zastosowanie metod opakowań próżniowych lub technologii MAP ogranicza się kontakt z drobnoustrojami, pozwalając na wydłużenie okresu przydatności bez dodatków konserwantów, przy zachowaniu odpowiedniej struktury i zapachu mięsa.

Kurczak - europejski dróbW przypadku transportu na duże odległości gwarancję świeżości i jakości kulinarnej mięsa stanowi odpowiedni proces mrożenia. Wszystkie procesy odbywają się w środowisku minimalizującym ryzyko kontaktu z bakteriami i zanieczyszczeniami. Z kolei etykieta, umieszczona na opakowaniu mięsa wyprodukowanego na terenie UE, dostarcza odbiorcy szereg informacji, na temat procesu i warunków produkcji, czy kontroli weterynaryjnych. Dopiero tak przygotowany produkt, trafia do sprzedaży. W przypadku drobiu wyprodukowanego w systemie QAFP, jest on zamknięty w innowacyjnym opakowaniu typu MAP (ang. Modified Atmosphere Packaging), a konsumenci mogą rozpoznać taki produkt dzięki logo systemu QAFP umieszczonym na opakowaniu.

Zgodnie z europejskimi standardami produkcji, odbiorca zawsze powinien otrzymać powtarzalny produkt wysokiej jakości. Dzięki ujednoliceniu zasad i transparentności procesów w całym łańcuchu produkcyjnym, zyskuje on również gwarancję bezpieczeństwa produkcji oraz ma pełną informację na temat źródeł jego pochodzenia. Wybierając drób oznaczony logo systemu jakości QAFP, można mieć pewność, że producenci zadbali o wysokie standardy i wdrożyli dodatkowe zasady gwarantujące wysoką jakość w całym ciągu produkcyjnym.

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.