Unia Europejska wspiera kampanie promujące wysokojakościowe produkty rolne.

Gwarancja bezpieczeństwa

Strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności dotyczy kompleksowego podejścia do zagadnień produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, obejmując swoim zasięgiem pełny cykl produkcyjny. Strategia ta opiera się na trzech podstawowych elementach, które tworzą:

  • Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz
  • Doradztwo naukowe
  • Procedury kontrolne

Bezpieczeństwo produkcji oraz stały monitoring procesów gwarantujących jego wysoki poziom to jedno z kluczowych zagadnień związanych z cyklem produkcyjnym drobiu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszyscy producenci mięsa drobiowego na terenie UE maja obowiązek przestrzegania wymagających standardów w obszarze hodowli drobiu.

Procesy produkcji odbywają się pod stałym dozorem Inspekcji Weterynaryjnej i są ściśle określone na poszczególnych etapach – od żywienia, przez dobrostan zwierząt na terenie fermy, po ubój, transport i pakowanie. Każdy zakład zobligowany jest również do prowadzenia szczegółowej dokumentacji, dotyczącej:

  • Historii stada
  • Środków ochrony przed szkodnikami
  • Środków do mycia i dezynfekcji obiektów i urządzeń technologicznych

W trosce o zachowanie wysokiej jakości mięsa, na terenie zakładów produkcyjnych obowiązują również rygorystyczne zasady rewidujące stan zdrowia zwierząt, w tym:

  • Całkowity zakaz dodawania do paszy antybiotyków, hormonów, czy stymulatorów wzrostu
  • Zakaz dodawania do mieszanek paszowych komponentów wpływających na wartość sensoryczną lub technologiczną mięsa na 3 tygodnie przed ubojem
  • Obowiązkowe badania stada na 3 tygodnie przed ubojem

Rygorystyczne zasady bezpieczeństwa stosowane są również w obszarze mrożenia i pakowania mięsa drobiowego. Systemy pakowania, oparte na zachowaniu sterylnych warunków oraz minimalizacji kontaktu mięsa z czynnikami zewnętrznymi, gwarantują otrzymanie produktu wysokiej jakości, o doskonałym smaku i aromacie. Procesy te są poddawane wyrywkowej kontroli i realizowane zgodnie z obowiązującymi procedurami unijnymi.

Finalnym gwarantem bezpieczeństwa oferowanego produktu są etykiety, zawierające kompleksowe informacje na temat pełnego procesu produkcji – od kraju pochodzenia, daty przydatności, numeru weterynaryjnego i numeru partii, po metody pakowania, czy informacje na temat warunków przechowywania.

Zachowanie wyżej wymienionych środków bezpieczeństwa jest gwarantem pełnej kontroli całego cyklu produkcyjnego drobiu. Wdrożenie systemów opartych na dokumentacji i zasadach monitorowania zdrowia zwierząt, pozwalają producentom, a tym samym również konsumentom otrzymać wysokiej klasy, bezpieczny produkt.

Możliwość śledzenia żywności (ang. traceability)

Możliwość śledzenia konieczna jest dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i wiarygodności informacji przekazywanych konsumentowi. W szczególności w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego niezbędne jest wykorzystanie możliwości śledzenia jako narzędzia zarządzania ryzykiem wspomagającego wycofanie z obrotu żywności, która nie jest bezpieczna, co znacząco przyczynia się do ochrony konsumenta. Jest to jeden z fundamentów polityki UE w zakresie bezpieczeństwa żywności ustanowiony w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002.

W praktyce, każdy z producentów działających na rynku żywności jest zobowiązany do wdrożenia procedur na zasadzie „jeden krok wstecz – jeden krok naprzód”, tj. doidentyfikacji wszystkich podmiotów, które dostarczyły dany środek spożywczy, paszę, zwierzę, czy jakąkolwiek substancję, która zostanie dodana do żywności. Jednocześnie producenci muszą utworzyć system identyfikacji przedsiębiorstw, którym zostały dostarczone ich produkty. Wszystkie informacje powinny być łatwo i niezwłocznie dostępne na żądanie właściwych władz. Ponadto, w praktycznym wymiarze, każdy konsument może przekonać się na co dzień o zaletach systemu śledzenia, dzięki czytaniu etykiet na żywności, gdzie zostają umieszczone wszystkie niezbędne do zidentyfikowania produktu informacje.

Dzięki wdrożonemu w całej Unii Europejskiej systemowi śledzenia, istnieje możliwość zlokalizowania żywności, paszy, zwierzęcia, czyjakiejkolwiek substancji, która jest dodawana do żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania, czy dystrybucji. Jest to narzędzie, które okazuje się kluczowe w przypadku jakichkolwiek podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa konkretnej partii żywności. Dzięki temu konsumenci mogą czuć się bezpiecznie, a producenci oraz właściwe władze mogą natychmiast zareagować i w szybkim tempie zlokalizować każdą żywność potencjalnie zagrażającą zdrowiu konsumentów, a wszyscy uczestnicy mają dokładnie określone zadania oraz odpowiedzialność. Oczywiście takie sytuacje nie występują często, gdyż żywność, w tym mięso drobiowe i jego produkty produkowane w Unii Europejskiej są bezpieczne, jednak dzięki skutecznemu działaniu systemu śledzenia z pewnością udało się zapobiec trudnym do określenia w skutkach kryzysom.

Również w ramach Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP, wszystkie produkty opatrzone znakiem QAFP są identyfikowalne na każdym etapie produkcji. Podmioty uczestniczące w systemie QAFP dokładają wszelkich starań w celu wdrożenia odpowiednich procedur w tym zakresie oraz utworzenia i przechowywania stosownej dokumentacji. Dzięki temu, konsument kupując w sklepie mięso drobiowe lub produkty z mięsa drobiowego z logo QAFP, oprócz możliwość znalezienia wyczerpujących informacji na etykiecie, może mieć pewność, że w procesie produkcji każdy etap i każdy składnik był dokładnie monitorowany.