Bezpieczeństwo i Jakość

Pakiet norm bezpieczeństwa oraz kontrola jakości dotyczą każdego z etapów produkcji drobiu. Obowiązek ten stanowi podstawę utrzymania wysokich standardów obowiązujących wszystkie kraje Unii Europejskiej. Proces nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności można podzielić na różne płaszczyzny odpowiedzialności, które, realizowane wspólnie, gwarantują partnerom biznesowym oraz finalnym konsumentom otrzymanie bezpiecznego produktu o wyjątkowych właściwościach i walorach smakowych. Wśród szeregu kompetencji związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem i jakością żywności, do najważniejszych należą:

  1. Unijna jednostka audytująca – organem w Unii Europejskiej odpowiedzialnym za kwestie kontroli przepisów prawnych oraz inspekcje na terenie Wspólnoty i poza nią jest Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE). Głównym zadaniem ekspertów DG SANTE jest weryfikacja systemów kontroli w poszczególnych państwach UE w celu zapewnienia, że rodzimi producenci przestrzegają wysokich standardów bezpieczeństwa żywności UE. Ten organ Komisji Europejskiej odgrywa kluczową rolę w tworzeniu polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności oraz pasz, a także w sektorze weterynarii i zdrowia zwierząt. Eksperci z DG SANTE stale kontrolują organy krajowe pod kątem zapewnienia jednolitego stosowania unijnych przepisów na terytorium całej UE.
  2. Stała kontrola służb weterynaryjnych – sprawują ją właściwe organy weterynaryjne, w oparciu o określone przepisy UE. Do ich zadań należy kontrola hodowli i chowu drobiu od momentu zniesienia jaja, troska o dobrostan zwierząt w procesie hodowli, chowu i uboju oraz dalszej obróbki. Właściwe organy dbają również o bezpieczeństwo i jakość żywienia zwierząt, oraz o prawidłowość leczenia zwierząt w przypadku wystąpienia choroby. Drób jest badany przed przekazaniem do ubojni, z kolei gotowy produkt jest poddawany badaniu weterynaryjnemu przed dzieleniem i pakowaniem, a także kontrolowany pod kątem barwy, odpowiedniej struktury i zapachu. Wyniki poszczególnych kontroli są dokumentowane i analizowane, co gwarantuje stały monitoring pod kątem bezpieczeństwa i jakości produkowanego drobiu.
  3. Rozwiązania systemowe zarządzania jakością i aspektami bezpieczeństwa – wszystkie zakłady przemysłu spożywczego na terenie UE maja obowiązek wdrażania zintegrowanych programów dedykowanych zarządzaniu bezpieczeństwem i jakością produkowanej żywności: Good Manufacture Practice (GMP), Good Hygiene Practice (GHP), Sanitary Performance Standards (SPS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), International Organization for Standarization (ISO). Są one również podstawą tworzenia lokalnych systemów jakości, które koncentrują się na wypracowaniu metod produkcji, gwarantujących wysoką jakość, opartą na indywidualnie dobranych technikach hodowli. Przykładem krajowego, nieobligatoryjnego systemu jakości jest np. QAFP (Quality Control for Food Products) wdrażany przez producentów chcących w szczególny sposób zapewnić wysoką jakość i pełne bezpieczeństwo swoich produktów. System QAFP, prócz warunków narzucanych przez systemy regulowane prawem, obejmuje dodatkowe pomiary i techniki służące zapewnieniu jakości – np. pomiar pH mięsa w wyznaczonym momencie schładzania tuszek, mający wpływ na końcowe parametry jakościowe produktu.

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.