Od pola do stołu

Idea zachowania bezpieczeństwa żywności „od pola do stołu”, jako strategiczny kierunek działań UE, jest odpowiedzią na oczekiwania współczesnych konsumentów, którzy coraz częściej poszukują produktów wysokiej jakości, gwarantujących zachowanie standardów produkcji i dobrostanu zwierząt w całym procesie hodowli i chowu. Idea ta, stanowiąca obecnie również podstawę funkcjonowania systemu produkcji mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, opiera się na aktywnościach wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego – od kontroli źródeł pochodzenia zwierząt oraz prawidłowego żywienia, po ubój, a także pakowanie i transport. Zgodnie z założeniami pełnej transparentności poszczególnych etapów produkcji, na terenie całej Unii Europejskiej wprowadzone zostały kontrole bezpieczeństwa żywności, systemy i przepisy prawne, których celem jest stałe monitorowanie ewentualnych zagrożeń. Zadanie takie pełni między innymi system HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) umożliwiający pełną identyfikację procesu produkcji. Ponadto numer partii na opakowaniu mięsa pozwala na prześledzenie całej drogi wyrobu. Filozofia „od pola do stołu” to kompleksowa strategia bezpieczeństwa żywności, gwarantująca finalnemu odbiorcy bezpieczny, pełnowartościowy produkt.

W odniesieniu do wypracowanych zasad koncentrujących się wokół idei „od pola do stołu”, przepisy dotyczące zasad uboju, rozbioru, przetwórstwa i składowania drobiu na terenie Unii Europejskiej oraz zasady dobrej praktyki produkcyjno-higienicznej można podzielić na obszary:

  • Surowcowy – stały nadzór lekarza weterynarii oraz niezależnych służb weterynaryjnych, które na bieżąco monitorują przestrzeganie odpowiedzialności w obszarze higieny i żywienia zwierząt oraz kontrolują zakłady, od momentu doboru zwierząt, poprzez nadzór nad produkcją pasz, czy stosowanym leczeniem w momencie wystąpienia choroby
  • Zintegrowanie systemu kontroli – regulacje techniczne i sanitarno-higieniczne wyznaczające warunki produkcji i ogólną infrastrukturę zakładu, oparte na złożonych systemach standardów jakości, takich jak: HACCP, GMP, GHP, SPS, ISO. Pozwalają na utrzymanie restrykcyjnych warunków sanitarno-higienicznych na terenie zakładu, dokładny monitoring poszczególnych etapów produkcji, a także na wykrycie i usunięcie ewentualnych zagrożeń występujących w całym procesie;
  • Dobrostan zwierząt – ogólne warunki i parametry określające dokładnie stopień zagęszczenia ptaków na danej powierzchni, dostęp do karmideł, poideł oraz odpowiedniej wentylacji, oparte na zasadach kontroli stanu zdrowia na każdym etapie produkcji;
  • Transport, warunki uboju oraz obróbki poubojowej – rozwiązania w zakresie transportu
    i przetrzymywania zwierząt w rzeźniach oraz zasad uboju drobiu, w tym:, obowiązek skrócenia czasu transportu zwierząt zapobiegający ewentualnym urazom i szokowi przedubojowemu, zapewnienie środków transportu przystosowanych do przewożenia zwierząt, spełnianie restrykcyjnych warunków uboju zgodnie z obowiązującymi systemami kontroli higieny, przeprowadzenie badań weterynaryjnych przedubojowych stada i poubojowych mięsa drobiowego;
  • Sterylne warunki pakowania i etykietowania mięsa drobiowego, oparte na ograniczeniu stopnia bezpośredniego kontaktu mięsa z powietrzem i ochronie przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami mechanicznymi i mikrobiologicznymi, jak również ulokowaniu kompleksowych informacji na temat całego procesu produkcji na etykiecie;
  • Dystrybucja i sprzedaż skoncentrowane na dostarczeniu finalnemu konsumentowi mięsa schłodzonego, przechowywanego w odpowiedniej temperaturze, zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na etykiecie.

Zgodnie z wypracowanymi założeniami idei „od pola do stołu”, producenci zobowiązani są do stosowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu żywnościowym, co pozwala na identyfikację poszczególnych jego uczestników na każdym etapie wytwarzania produktu.

Aktywności skupione wokół procesu produkcji wspierane są regularnie przez działania wspomagające, realizowane centralnie, takie jak: projekty edukacyjne dla konsumentów i producentów na terenie UE, badania i działania edukacyjne w obszarze bezpieczeństwa żywności prowadzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), programy dedykowane obszarom higieny, czy kontrole na terenie państw Wspólnoty. Poprzez regularne audyty bezpieczeństwa żywności, producenci i władze mają pewność konsekwencji realizacji założonej polityki „z pola do stołu”.

Produkcja żywności „od pola do stołu” stanowi również fundament dla wielu lokalnych systemów jakościowych wdrażanych na terenie Unii Europejskiej. Do tej grupy należy m.in. system QAFP, gwarantujący konsumentom, że producent mięsa drobiowego oznakowanego tym systemem jakości, spełnił szereg rygorystycznych wymagań, zapewniających wysoką jakość, odpowiednią strukturę i szereg walorów smakowych finalnego produktu.

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.