Unia Europejska wspiera kampanie promujące wysokojakościowe produkty rolne.

Eksperci

Czesław Brzozowski Czesław Brzozowski – Ekspert Krajowej Rady Drobiarstwa ds. produkcji drobiarskiej

System Gwarantowanej Jakości Żywności tym różni się od wielu innych systemów jakości, że eksponuje i nakazuje wytwarzanie produktu zgodnie z  jego zadeklarowaną przez zakład specyfikacją. Zgodność ta jest weryfikowana przez niezależny organ kontrolny co najmniej raz w roku. Jednostka certyfikująca pobiera próbki w czasie kontroli, w celu potwierdzenia stosowania wymagań systemu QAFP ujętych w definicjach wyrobów. Jednocześnie system QAFP nakazuje stworzenie szczegółowych instrukcji sposobu produkcji wyrobów i określenia warunków ich wykonywania, aby zagwarantować powtarzalną jakość i umożliwić pełną identyfikację z przyjętymi wzorcami.

 

Leszek Lemke Leszek Lemke – Przewodniczący Komisji Jakości Krajowej Rady Drobiarstwa, Dyrektor R&D, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Jakości Drosed S.A.

Proces produkcyjny w zakładzie drobiarskim musi odbywać się według specjalnych procedur i warunków, opisanych w tzw. „Pakiecie higienicznym” zawierającym zbiór wymagań unijnego ustawodawstwa w tym zakresie oraz być zgodny z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej. Wymagania te odzwierciedla obowiązkowy w każdym zakładzie system HACCP. System ten zawiera między innymi monitoring najważniejszych dla bezpieczeństwa mięsa parametrów produkcji. Tak prowadzony w zakładzie nadzór jest podstawą wysokiej jakości produktu finalnego.

 

Izabela Topolska Izabela Topolska  – Ekspert ds. Jakości Krajowej Rady Drobiarstwa, Dyrektor – Pełnomocnik ds. Jakości Indykpol S.A.

Jedną z głównych zalet drobiu paczkowanego jest jego zamknięcie w szczelnym  opakowaniu. Kupując drób paczkowany mamy pewność, że nie uległ on zanieczyszczeniu mikroorganizmami na żadnym z etapów dystrybucji, magazynowania czy też podczas ekspozycji w ladzie chłodniczej. Po prostu nic „niechcianego” się do niego nie przedostanie. Brak dostępu mikroorganizmów bezpośrednio wpływa na trwałość produktu – brak zanieczyszczenia, kontrolowana atmosfera przechowywania decydują o dłuższym, bezpiecznym terminie przydatności do spożycia produktów paczkowanych w odniesieniu do mięs niezapakowanych.

 

Aleksandra Porada Aleksandra Porada – Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz

„Jeżeli żywność ma być bezpieczna to zwierzęta, z których pochodzi muszą być zdrowe”. Kraje Unii Europejskiej bardzo poważnie traktują to założenie, dlatego zostało opracowane restrykcyjne prawo w tym zakresie, które obowiązuje w całej Wspólnocie. Ponadto wszystkie etapy chowu i hodowli drobiu, a także każdy proces leczenia odbywają się pod ścisłym nadzorem lekarza weterynarii. Stanowi to gwarancję bezpieczeństwa mięsa i produktów pozyskanych z europejskiego drobiu.