Kto otrzymuje znak QAFP

System QAFP ma otwartą strukturę, a podjęcie działań certyfikacyjnych jest dobrowolne i zależy wyłącznie od decyzji danego zakładu produkcyjnego, hodowcy czy dystrybutora. Chęć otrzymania certyfikatu QAFP wiąże się jednak z koniecznością przejścia obowiązkowego procesu certyfikacji, obejmującego szereg zaleceń i norm, związanych z poszczególnymi etapami produkcji oraz koniecznością stałego raportowania postępów oraz aktualnej sytuacji firmy.

Już na etapie zgłaszania się do programu, producenci muszą przedstawić szczegółową dokumentację zakładów oraz swojej działalności. Po podpisaniu umów z jednostkami odpowiedzialnymi za przestrzeganie standardów QAFP, producent zobowiązany jest do podjęcia działań, poświadczających wprowadzenie surowych norm, w obszarach takich jak:

  • Dobrostan zwierząt, w tym prawidłowe żywienie zwierząt i warunki chowu
  • Infrastruktura dla drobiu, m.in odpowiednia wentylacja i oświetlenie pomieszczeń
  • Restrykcyjne przepisy higienicznie i sanitarne w procesie uboju, rozbioru i przetwórstwa drobiu
  • Transport oparty na zachowaniu dobrostanu hodowli i spełnianiu wymogów technicznych pojazdów
  • Nowoczesne i sterylne metody pakowania oraz szczegółowe etykietowanie mięsa
  • Warunki magazynowania i sprzedaży gotowych produktów

Integralnym elementem procesu certyfikacji jest stały nadzór lekarza weterynarii, który ma obowiązek sprawowania kontroli w każdym z obszarów produkcji. System gwarantuje rzetelną kontrolę producentów we wszystkich ogniwach łańcucha produkcyjnego – od pola do stołu, a odstępstwa od określonych wymagań wiążą się z zakończeniem procesu certyfikacji lub utratą prawa do używania oznaczeń systemu QAFP.

W celu stałego utrzymywania wysokich standardów produkcji, jednostki starające się o certyfikat QAFP, zobowiązane są do prowadzenia szczegółowej dokumentacji dotyczącej produkcji oraz wyrażają zgodę na przeprowadzanie regularnych kontroli i audytów, realizowanych przez organ certyfikujący. Zwieńczeniem procesu certyfikacji jest otrzymanie odpowiedniego zaświadczenia oraz porozumienie z Krajową Radą Drobiarstwa w kwestii posługiwania się znakiem QAFP.

Materiał ten został opracowany na potrzeby programu finansowanego w latach 2016-2019 ze środków Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.